Politiek Veenendaal
Hieronder tref je een overzicht aan van hoe er binnen de Veenendaalse politiek gedacht wordt over het thema 'wonen'.‘Het CDA vindt dat er duidelijkheid moet komen op de vraag of Veenendaal wel de goede woningvoorraad heeft die voldoet aan de wensen van de toekomstige bevolkingssamenstelling. Te denken valt aan de toenemende vraag rondom grondgebonden woningen voor ouderenhuisvesting, maar ook de huisvesting voor eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en expats verdient aandacht.’

https://www.cda.nl/utrecht/veenendaal/standpunten/leefbaarheid-goed-wonen-voor-jong-en-oud-166042
‘Ook willen we dat er nagedacht wordt over andere vormen van wonen, bijvoorbeeld voor jongeren of inwoners met een veranderende gezinssamenstelling of zorgbehoefte.’

‘Het woonbeleid van de gemeente moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.

https://veenendaal.christenunie.nl/page/24511#hoofdstuk-8-wonen
‘In Veenendaal moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat begint bij goede woningen in mooie buurten. Woningen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Betaalbare koop en (sociale) huur door elkaar heen in de wijk. Duurzame woningen ook, die goed geïsoleerd zijn en niet meer aan het gasnet vastzitten. Investeren in de verduurzaming van bestaande woningen moet worden aangemoedigd en ondersteund. Gegeven de beperkte ruimte in Veenendaal experimenteren we met nieuwe woonvormen, zoals tiny living en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden.’

https://veenendaal.d66.nl/standpunten/goed-en-veilig-wonen/
‘Iedereen moet een plek hebben in de gemeente Veenendaal. Of je nou oud bent, of jong. Rijk bent, of arm. Een groot gezin hebt, of alleen woont. Starter bent, of al jaren in een eigen woning woont. Veenendaal is gastvrij en toegankelijk voor iedereen! De gemeente Veenendaal heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. DENK Veenendaal waakt daarom voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor starters, woonruimtes voor studenten en woningen voor ouderen. Bewoners moeten hierin een zwaarwegende stem krijgen. Bij het verkopen van gemeentelijke gronden dienen niet alleen grote projectontwikkelaars aan het langste eind te trekken, maar ook onze inwoners. Wij willen daarom een gedeelte van de gemeentelijke gronden reserveren voor verkoop aan burgers. Wij zetten ons in om de erfpacht voor groepen die dit niet kunnen betalen af te schaffen of te verlagen.’
‘Dat bij nieuwe ontwikkelingen de behoeften van de Veenendaalse bevolking voorop staan, niet de portemonnee van de projectontwikkelaar.’

https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/8-wonen-bouwen
‘Scheefwonen wordt tegengegaan. Er moeten voldoende betaalbare woningen komen voor scheefwoners, zodat ook zij een andere woning kunnen kopen of huren.’

‘Er moet betaalbare jongerenhuisvesting komen, waar jongeren in een bepaalde periode van hun leven kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld tot zij 27 worden of tot twee jaar na hun afstuderen.’

‘Het moet mogelijk zijn om in Veenendaal vaste tiny houses te bouwen. Daarmee komt niet alleen goedkopere woonruimte beschikbaar, maar het helpt ook mee met de duurzaamheidsplannen van de gemeente naar een energieneutraal 2035.

http://www.lokaalveenendaal.nl/nl/programma_2018-2022/leven_en_wonen_in_veenendaal.php
‘Wij voeren een actief beleid voor meer betaalbare woningen. Woningen die passen bij de daadwerkelijke behoefte binnen Veenendaal met daarbij voldoende wijkgerichte faciliteiten en duurzaam groen. Betaalbare woningen zijn in het huidige klimaat schaars. Voor jongeren is het lastig om een woning te kopen, maar ook om iets te huren. Pro Veenendaal vindt dat een goed beleid rond wonen onder andere betekent dat jongeren makkelijker aanspraak kunnen maken op starterswoningen en dat zij goed geïnformeerd worden over de startersleningen. Dat studenten die in Veenendaal zelfstandig willen wonen betaalbare kamers of appartementen kunnen huren.

http://pro-veenendaal.goedgehost.nl/wonen/
Nog steeds is er echter veel vraag naar vooral grondgebonden woningen in het sociale koop-en huursegment. De PvdA wil dan ook dat in de volgende woonvisie het huidige percentage van 30% sociale bouw wordt opgeschroefd naar 35%. Bovendien moet die 35% niet bij elkaar worden geclusterd maar worden verspreid over ieder nieuwbouwproject zodat er meer gemêleerde wijken ontstaan die de verbonden samenleving ondersteunen. Die nieuwbouwprojecten kenmerken zich door onderscheidende architectuur en duurzaamheid. Aandacht voor groen is daarbij vanzelfsprekend.

https://veenendaal.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/255/2017/12/Verkiezingsplan-PvdA-GR-2018.pdf
Er moet een goed evenwicht blijven bestaan om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans blijven. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners veranderen.

https://veenendaal.sgp.nl/standpunten
De SP zet zich in voor het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, zowel voor de sociale huursector alsook voor de middenklasse met een inkomen van (juist) boven de sociale huurgrens. In de afgelopen jaren stond tegen onze zin een te lage norm voor sociale huisvesting in de Woonvisie van Veenendaal, waardoor een tekort aan goedkope woningen is ontstaan. Om dit tekort weg te werken wil de SP daarom, dat in de komende raadsperiode minimaal 40% van alle nieuwbouw voor deze sectoren bestemd is.

Verticale tuinen en groene daken bieden beide mogelijkheden en kansen om meer groen in de stad te brengen.Wat de SP betreft, wordt door de gemeente nu snel een activerend beleid opgestart t.a.v. meer groene daken én verticale tuinen.

https://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.sp.nl/files/002_verkiezingsprogramma_sp_2018-2022-vastgesteld.pdf
‘Wij willen dat er voldoende en betaalbare koopwoningen zijn voor starters en doorstromers.’

‘Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit.’

https://veenendaal.vvd.nl/standpunten/5051/wonen


©2020 Alternatief Wooninitiatief